วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานบริการที่ทรงประสิทธิภาพในการให้บริการที่พักอาศัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย

 
พันธกิจ (Missions)

  • ให้บริการจัดสรรที่พักอาศัย รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
  • จัดระบบข้อมูลที่พักอาศัยให้ถูกต้องเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 
เป้าหมาย (GOALS)

  1. บริหารจัดการการให้บริการจัดสรรที่พักอาศัยด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
  2. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้ร่มรื่นและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่พักอาศัยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรในหน่วยในด้านวิชาชีพและวิชาการ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

หน้าแรก | ข้อมูลของหน่วยงาน |ติดต่อ
Copyrights ©2015,หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0-433-63241 , 0-4336-3147
เบอร์ภายใน 63241 , 63147 E-mail : homeunit@kku.ac.th