ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 

เพื่อให้การบริการสวัสดิการด้านที่พักอาศัยของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และการดูแลที่พักอาศัยในส่วนที่คณะแพทยศาสตร์รับผิดชอบ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงได้จัดตั้ง “หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย” เป็นหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าหน่วย สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีหน้าที่

 1. บริหารจัดการด้านการให้บริการที่พักอาศัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะแพทยศาสตร์และ/หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ดูแลที่พักอาศัยบริเวณที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่คณะแพทยศาสตร์รับผิดชอบ
 3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการที่พักอาศัย
 4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทที่พักอาศัย แบ่งออกเป็น

 • บ้าน ได้แก่
 • บ้าน ระดับ 1-2
 • บ้าน ระดับ 4
 • บ้าน ระดับ 5
 • บ้าน ระดับ 7


 • แฟลต ได้แก่
 • แฟลตโสด ระดับ 1-2
 • แฟลตโสด ระดับ 3
 • แฟลตโสด ระดับ 5-6
 • แฟลตครอบครัว ระดับ 3


 • เรือนพักผู้ช่วยพยาบาล


 • การให้บริการเรือนรับรอง ได้แก่
 • บ้านรับรอง
 • เรือนรับรอง แฟลต 5
 • เรือนรับรอง แฟลต 6
 •  


  หน้าแรก | ข้อมูลของหน่วยงาน |ติดต่อ
  Copyrights ©2015,หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทร. 0-433-63241 , 0-4336-3147
  เบอร์ภายใน 63241 , 63147 E-mail : homeunit@kku.ac.th